Shomen-uchi Hiji-ate Kokyu-nage (1)

Shomen-uchi Hiji-ate Kokyu-nage (2)

Suwari Waza Shomen-uchi Hiji-ate Kokyu-nage (1)

Suwari Waza Shomen-uchi Hiji-ate Kokyu-nage (2)

Yokomen-uchi Hiji-ate Kokyu-nage (1)

Yokomen-uchi Hiji-ate Kokyu-nage (2)

Suwari Waza Yokomen-uchi Hiji-ate Kokyu-nage (1)

Suwari Waza Yokomen-uchi Hiji-ate Kokyu-nage (2)

Katate-mochi Hiji-ate Kokyu-nage (1)

Katate-mochi Hiji-ate Kokyu-nage (2)

Suwari Waza Katate-mochi Hiji-ate Kokyu-nage (1)

Suwari Waza Katate-mochi Hiji-ate Kokyu-nage (2)

Shomen-uchi Kote-gaeshi (1)

Shomen-uchi Kote-gaeshi (2)

Suwari Waza Shomen-uchi Kote-gaeshi (1)

Suwari Waza Shomen-uchi Kote-gaeshi (2)

Yokomen-uchi Kote-gaeshi (1)

Yokomen-uchi Kote-gaeshi (2)

Suwari Waza Yokomen-uchi Kote-gaeshi (1)

Suwari Waza Yokomen-uchi Kote-gaeshi (2)

Shomen-zuki Kote-gaeshi (1)

Shomen-zuki Kote-gaeshi (2)

Suwari Waza Shomen-zuki Kote-gaeshi (1)

Suwari Waza Shomen-zuki Kote-gaeshi (2)

Ryote-mochi Tenchi-nage (1)

Ryote-mochi Tenchi-nage (2)

Suwari Waza Ryote-mochi Tenchi-nage (1)

Suwari Waza Ryote-mochi Tenchi-nage (2)

Suwari Waza Ryote-mochi Kokyu-ho (1)

Suwari Waza Ryote-mochi Kokyu-ho (2)

Suwari Waza Ryote-mochi Kokyu-ho (3)