Shomen-uchi Hiji-shime (1)

Shomen-uchi Hiji-shime (2)

Suwari Waza Shomen-uchi Hiji-shime (1)

Suwari Waza Shomen-uchi Hiji-shime (2)

Yokomen-uchi Hiji-shime (1)

Yokomen-uchi Hiji-shime (2)

Suwari Waza Yokomen-uchi Hiji-shime (1)

Suwari Waza Yokomen-uchi Hiji-shime (2)

Kata-mochi Hiji-shime (1)

Kata-mochi Hiji-shime (2)

Suwari Waza Kata-mochi Hiji-shime (1)

Suwari Waza Kata-mochi Hiji-shime (2)

Mune-mochi Hiji-shime (1)

Mune-mochi Hiji-shime (2)

Suwari Waza Mune-mochi Hiji-shime (1)

Suwari Waza Mune-mochi Hiji-shime (2)

Ushiro Ryote-mochi Ikkajo-osae (1)

Ushiro Ryote-mochi Ikkajo-osae (2)

Ushiro Ryote-mochi Sankajo-osae (1)

Ushiro Ryote-mochi Sankajo-osae (2)

Ushiro Katate-eri-mochi Sankajo-osae (1)

Ushiro Katate-eri-mochi Sankajo-osae (2)